Praktische informatie

Handig voor u verzameld!

Praktische informatie

Van schooltijden tot tussenschoolse opvang en van ouderbijdrage tot rapporten. Hier vindt u alle praktische informatie over basisschool ’t PuzzelsTuk.

Wij geven les volgens een vijf gelijke dagen model in een continu rooster. Onze leerlingen gaan alle dagen van de week van 8.30 tot 14.30 naar school en wij lunchen samen met de kinderen tussen de middag.

Ter informatie:
Normuren basisonderwijs
Een kind op de basisschool moet het volgende aantal uren onderwijs krijgen:

 • de eerste 4 schooljaren (onderbouw): minimaal 3.520 uur;
 • de laatste 4 schooljaren (bovenbouw): 3.760 uur.

Over 8 schooljaren is dit minimaal 7.520 uur. De overgebleven 240 uur mogen scholen zelf verdelen over de onderbouw en de bovenbouw.
Er is geen maximum aan het aantal uren onderwijs per dag.

U kunt hier een verlofformulier downloaden.


vakantierooster 2022-2023 

Herfstvakantie 17 okt – 21 okt 2022
Kerstvakantie 26 dec – 6 jan 2023
Voorjaarsvakantie 27 feb – 3 mrt 2023
Goede Vrijdag 7 april 2023
2e Paasdag 10 april 2023
Meivakantie 24 april – 5 mei 2023
Hemelvaartsdag 18 en 19 mei 2023
2e Pinksterdag 29 mei 2023
Juni vakantie 19 juni – 23 juni 2023
Zomervakantie 24 juli – 1 september 2023

 • Woensdag 7 september Kanjertraining 2022
 • Woensdag 5 oktober 2022
 • Vrijdagmiddag 2 december 11:45 2022
 • Vrijdag 23 december 2022
 • Dinsdag 7 februari 2023
 • Maandag 6 maart 2023
 • Vrijdag 9 juni 2023 (na A4D)
 • Donderdagmiddag 6 juli 2023
 • Vrijdag 21 juli 2023  ( laatste dag voor zomervakantie)

Vanaf het schooljaar 2007/2008 zijn basisscholen verplicht de aansluiting tussen opvang en onderwijs te organiseren. Wij hebben voor de buitenschoolse opvang een convenant afgesloten met Het Woldkasteel, vestiging Tuk. Meer informatie vindt u op: https://www.woldkasteel.nl. Gezien ons continurooster maken onze leerlingen geen gebruik van de tussenschoolse opvang. We lunchen gezamenlijk op school.


De school vraagt ter financiering van haar activiteiten per jaar per leerling een vrijwillige ouderbijdrage. We gebruiken deze bijdrage om de volgende activiteiten te kunnen realiseren: sportdagen, excursies, Sinterklaas, kerst, Pasen en laatste schooldag.
De ouderbijdrage is dit jaar vastgesteld op € 22,50 * per leerling.
Daarnaast wordt er een bijdrage voor de schoolreisjes gevraagd.

(*) deelname van uw kind aan bovenstaande activiteiten staat los van betaling van de vrijwillige ouderbijdrage


Wij volgen door de hele school de ontwikkeling van de kinderen. Daarvoor gebruiken we het leerlingvolgsysteem. Bij onze methoden horen toetsen. Die nemen we af en we analyseren ze om te kijken waar het goed gaat, maar ook waar extra instructie nodig is. Daarnaast nemen we de landelijke toetsen van Cito af midden in het schooljaar (de M-toetsen) en aan het eind van het schooljaar (de E-toetsen). We analyseren de uitslagen en trekken conclusies. Op basis daarvan wijzigen we waar nodig de lesstof en de instructies. Als de ontwikkeling van een leerling niet volgens verwachting verloopt nemen we contact op met de ouders en bespreken we voorstellen om dat bij te sturen.

Verder onderzoeken we hoe we de zorg voor alle leerlingen zo veel als mogelijk binnen de groep kunnen uitvoeren. We gebruiken binnen de school de zogenaamde begeleidingszuil, zodat elke leerkracht op de hoogte is wie wanneer extra begeleiding dient te krijgen.


Mocht u klachten hebben over de dagelijkse gang van zaken op school, dan worden die vrijwel altijd in goed overleg opgelost. In eerste instantie is de leerkracht de aangewezen persoon voor dit overleg. Wanneer dit overleg niet het gewenste resultaat brengt, kunt u contact opnemen met de directeur.
Mocht het laatste naar uw oordeel niet geheel bevredigend verlopen, dan kunt u zich wenden tot de contactpersoon van de school. Dit is Carla van Wesemael. De contactpersoon kan u vertellen wat mogelijke vervolgstappen voor u zijn.
Informatie hierover is eveneens terug te vinden op de website van stichting Catent www.catent.nl , onder ‘voor ouders’.


Aan Catent is een klachtencommissie verbonden (Interne Klachten Commissie).
Deze bestaat uit:
Voorzitter: de heer mr. S.M.C. Verheyden
Lid: mevrouw. A. Zandbergen
Lid: de heer H. Slabbekoorn
De IKC is te bereiken via e-mailadres IKC@catent.nl
In uitzonderlijke gevallen (indien een klager niet over e-mail beschikt) kan gebruik worden gemaakt van het adres IKC, Postbus 290, 8000 AG Zwolle.

Een klacht die wordt ingediend bij de IKC wordt conform het reglement IKC behandeld. Het reglement is terug te vinden op de website van stichting Catent www.catent.nl , onder ‘voor ouders’.

Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de beslissingen die naar aanleiding van een klacht ingediend bij de klachtencommissie al dan niet worden genomen.


Aan Catent is tevens een vertrouwenspersoon verbonden. Hij/zij heeft als taak te beoordelen of bij een klacht door bemiddeling tot een bevredigend resultaat gekomen kan worden. Op dit moment is aan Catent de volgende vertrouwenspersoon verbonden: de heer E. Heeremans. Wilt u met de vertrouwenspersoon in contact komen, dan kunt u bellen met het bestuurskantoor (tel. 038- 3031844).


Behalve dat Catent een eigen klachtencommissie heeft (de IKC) is er vanuit Catent ook een aansluiting bij de landelijk opererende klachtencommissie: stichting GCBO, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag. Telefoon 070-3861697. E-mail: info@gcbo.nl


De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u, als ouders. Jarenlang is er diezelfde weg van huis naar school en weer terug. Een school kies je dus met zorg.
Het team van ‘t PuzzelsTuk heeft voor u deze schoolgids samengesteld om u te helpen bij het kiezen van een school voor uw kind. In deze gids beschrijven we waarvoor we staan, welke uitgangspunten we hanteren en hoe wij proberen de kwaliteit van ons onderwijs hoog te houden en te verbeteren. Natuurlijk is deze gids ook bedoeld voor ouders die nu hun kinderen op onze school hebben. Aan hen leggen we verantwoording af over onze manier van werken en voor de resultaten die we op ‘t PuzzelsTuk halen.

In deze gids schrijven we over identiteit, doelen, en werkwijze van onze school, de zorg voor de kinderen en de resultaten van het onderwijs.

De schoolgids vindt u hier.