Praktische informatie

Handig voor u verzameld!

Praktische informatie

Van schooltijden tot tussenschoolse opvang en van ouderbijdrage tot rapporten. Hier vindt u alle praktische informatie over basisschool ’t PuzzelsTuk.

Wij geven les volgens een vijf gelijke dagen model in een continu rooster. Onze leerlingen gaan alle dagen van de week van 8.30 tot 14.30 naar school en wij lunchen samen met de kinderen tussen de middag.

Ter informatie:
Normuren basisonderwijs
Een kind op de basisschool moet het volgende aantal uren onderwijs krijgen:

  • de eerste 4 schooljaren (onderbouw): minimaal 3.520 uur;
  • de laatste 4 schooljaren (bovenbouw): 3.760 uur.

Over 8 schooljaren is dit minimaal 7.520 uur. De overgebleven 240 uur mogen scholen zelf verdelen over de onderbouw en de bovenbouw.
Er is geen maximum aan het aantal uren onderwijs per dag.

U kunt hier een verlofformulier downloaden.

Schooltijden

vakantierooster 2023-2024

Vakantie data
Herfstvakantie 23 okt – 29 okt 2023
Kerstvakantie 23 dec –7  jan 2024
Voorjaarsvakantie 19 feb – 26 februari  2024
Goede Vrijdag 29 maart 2024
2e Paasdag 1 april 2024
Meivakantie 29 april – 10 mei 2024
Hemelvaartsdag 9 mei (valt in meivakantie)
2e Pinksterdag 20 mei  2024
Juni vakantie 15 juni t/m 21 juni 2024
Zomervakantie 22 juli – 30 augustus 2024
Vakantierooster

Eerder vrij (14:00 uur ) i.v.m teamtraining!
woensdag 13 september 2023
woensdag 22 november 2023
Woensdag 17 april 2024

Studiemiddagen vrij om 11:45
dinsdagmiddag 28 november 2023
donderdagmiddag 11 juli 2024

Studiedagen (hele dag vrij)

donderdag 5 oktober 2023
vrijdag 22 december 2023
maandag 26 februari 2024
donderdag 28 maart 2024
vrijdag 14 juni 2024
vrijdag 19 juli 2024

Studiedagen

Vanaf het schooljaar 2007/2008 zijn basisscholen verplicht de aansluiting tussen opvang en onderwijs te organiseren. Wij hebben voor de buitenschoolse opvang een convenant afgesloten met Het Woldkasteel, vestiging Tuk. Meer informatie vindt u op: https://www.woldkasteel.nl. Gezien ons continurooster maken onze leerlingen geen gebruik van de tussenschoolse opvang. We lunchen gezamenlijk op school.

TSO en BSO

De school vraagt ter financiering van haar activiteiten per jaar per leerling een vrijwillige ouderbijdrage. We gebruiken deze bijdrage om de volgende activiteiten te kunnen realiseren: sportdagen, excursies, Sinterklaas, kerst, Pasen en laatste schooldag.
De ouderbijdrage is dit jaar vastgesteld op € 22,50 * per leerling.
Daarnaast wordt er een bijdrage voor de schoolreisjes gevraagd.

(*) deelname van uw kind aan bovenstaande activiteiten staat los van betaling van de vrijwillige ouderbijdrage

Ouderbijdrage

We stappen op ’t PuzzelsTuk  over op een nieuw leerlingvolgsysteem. Schooljaar 2023-2024 zullen we naast de IEP eindtoets ook het leerlingvolgsysteem van IEP gaan gebruiken. Dit volgsysteem volgt onze leerlingen van groep 1 t/m 8. Het IEP (Inzicht Eigen Profiel) LVS zal ons huidige CITO-LVS gaan vervangen. Dit betekent dat wij geen Cito-toetsen, maar IEP-toetsen af gaan nemen. Samen met het team is er gekeken wel leerlingvolgsysteem passend is bij onze visie op toetsen. IEP past bij onze visie op het kind.

Om de leerprestaties en ontwikkelingen van de leerlingen goed te kunnen volgen, nemen we methode gebonden en niet- methode gebonden toetsen af. Bij de methode gebonden toetsen wordt gemeten of de lesstof, die in de voorgaande periode aangeboden is, voldoende beheerst wordt. Bij de IEP- LOVS toetsen meten we leervorderingen over een langere periode. Wij zien toetsen als een middel om de effectiviteit van ons onderwijs te meten en als een hulpmiddel om vast te kunnen stellen voor welk onderdeel bij een leerling nog extra onderwijstijd nodig is. Ouders worden altijd op de hoogte gebracht als een leerling op een ander niveau dan het groepsniveau met (een deel van) het onderwijs bezig is. Komend schooljaar nemen wij in groep 8 de doorstroomtoets af.  De doorstroomtoets voor de leerlingen uit groep 8 vindt op 6 en 7 februari 2024 plaats.

Verder onderzoeken we hoe we de zorg voor alle leerlingen zo veel als mogelijk binnen de groep kunnen uitvoeren. We gebruiken binnen de school de zogenaamde begeleidingszuil, zodat elke leerkracht op de hoogte is wie wanneer extra begeleiding dient te krijgen.

Volgen van de ontwikkeling

Mocht u klachten hebben over de dagelijkse gang van zaken op school, dan worden die vrijwel altijd in goed overleg opgelost. In eerste instantie is de leerkracht de aangewezen persoon voor dit overleg. Wanneer dit overleg niet het gewenste resultaat brengt, kunt u contact opnemen met de directeur.
Mocht het laatste naar uw oordeel niet geheel bevredigend verlopen, dan kunt u zich wenden tot de contactpersoon van de school. Dit is Carla van Wesemael. De contactpersoon kan u vertellen wat mogelijke vervolgstappen voor u zijn.
Informatie hierover is eveneens terug te vinden op de website van stichting Catent www.catent.nl , onder ‘voor ouders’.

Klachtenregeling

Aan Catent is een klachtencommissie verbonden (Interne Klachten Commissie).
Deze bestaat uit:
Voorzitter: de heer mr. S.M.C. Verheyden
Lid: mevrouw. A. Zandbergen
Lid: de heer H. Slabbekoorn
De IKC is te bereiken via e-mailadres IKC@catent.nl
In uitzonderlijke gevallen (indien een klager niet over e-mail beschikt) kan gebruik worden gemaakt van het adres IKC, Postbus 290, 8000 AG Zwolle.

Een klacht die wordt ingediend bij de IKC wordt conform het reglement IKC behandeld. Het reglement is terug te vinden op de website van stichting Catent www.catent.nl , onder ‘voor ouders’.

Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de beslissingen die naar aanleiding van een klacht ingediend bij de klachtencommissie al dan niet worden genomen.


Aan Catent is tevens een vertrouwenspersoon verbonden. Hij/zij heeft als taak te beoordelen of bij een klacht door bemiddeling tot een bevredigend resultaat gekomen kan worden. Op dit moment is aan Catent de volgende vertrouwenspersoon verbonden: de heer E. Heeremans. Wilt u met de vertrouwenspersoon in contact komen, dan kunt u bellen met het bestuurskantoor (tel. 038- 3031844).

Vertrouwenspersoon

Behalve dat Catent een eigen klachtencommissie heeft (de IKC) is er vanuit Catent ook een aansluiting bij de landelijk opererende klachtencommissie: stichting GCBO, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag. Telefoon 070-3861697. E-mail: info@gcbo.nl


Een basisschool vormt een belangrijk deel van het leven, zowel voor kinderen als voor ouders. Het is een plek waar kinderen jarenlang dezelfde weg van huis naar school en terug bewandelen. Het kiezen van een school is dan ook een zorgvuldige beslissing.

Het team van basisschool ’t PuzzelsTuk heeft deze schoolgids samengesteld om u te helpen bij het maken van die keuze. In deze gids beschrijven we onze kernwaarden, onze uitgangspunten en hoe we de kwaliteit van ons onderwijs waarborgen en verbeteren. Deze gids is uiteraard ook bedoeld voor ouders die hun kinderen al op onze school hebben. We willen verantwoording afleggen over onze werkwijze en de resultaten die we behalen op ’t PuzzelsTuk.

In deze schoolgids behandelen we onderwerpen zoals de identiteit van onze school, de doelen die we nastreven, onze werkwijze, de zorg die we bieden aan de kinderen en de resultaten van ons onderwijs. We willen een duidelijk beeld geven van wie we zijn en wat u van ons kunt verwachten. We streven naar een veilige en inspirerende leeromgeving waarin elk kind zich optimaal kan ontwikkelen.

We hopen dat deze schoolgids u helpt om een weloverwogen keuze te maken voor ’t PuzzelsTuk.

De schoolgids vindt u hier.