Praktische informatie

Handig voor u verzameld!

Praktische informatie

Van schooltijden tot tussenschoolse opvang en van ouderbijdrage tot rapporten. Hier vindt u alle praktische informatie over basisschool ’t PuzzelsTuk.

Wij geven les volgens een vijf gelijke dagen model in een continu rooster. Onze leerlingen gaan alle dagen van de week van 8.30 tot 14.30 naar school en wij lunchen samen met de kinderen tussen de middag.

Ter informatie:
Normuren basisonderwijs
Een kind op de basisschool moet het volgende aantal uren onderwijs krijgen:

  • de eerste 4 schooljaren (onderbouw): minimaal 3.520 uur;
  • de laatste 4 schooljaren (bovenbouw): 3.760 uur.

Over 8 schooljaren is dit minimaal 7.520 uur. De overgebleven 240 uur mogen scholen zelf verdelen over de onderbouw en de bovenbouw.
Er is geen maximum aan het aantal uren onderwijs per dag.

U kunt hier een verlofformulier downloaden.

Schooltijden

vakantierooster 2023-2024

Vakantie data
Herfstvakantie 28 oktober – 1 november 2024
Kerstvakantie 23 december –3  januari 2025
Voorjaarsvakantie 17 februari – 21 februari  2025
Goede Vrijdag 18 april 2025
2e Paasdag 21 april 2025
Meivakantie 22 april – 5 mei 2025
Hemelvaartsdag-weekend 29 mei en 30 mei 2025
2e Pinksterdag 9 juni 2025
Juni vakantie 10 juni t/m 13 juni 2025
Zomervakantie 14 juli – 22 augustus 2025
Vakantierooster

Studiemiddagen vrij om 11:45
donderdagmiddag 19 september 2024
vrijdagmiddag 20 december 2024
Woensdagmiddag 26 maart 2025

vrijdagmiddag 11 juli 2025

Studiedagen (hele dag vrij)

woensdag 16 oktober 2024
donderdag 28 november 2024
vrijdag 24 januari 2025
maandag 24 februari 2025
vrijdag 6 juni 2025

Studiedagen

Vanaf het schooljaar 2007/2008 zijn basisscholen verplicht de aansluiting tussen opvang en onderwijs te organiseren. Wij hebben voor de buitenschoolse opvang een convenant afgesloten met Het Woldkasteel, vestiging Tuk. Meer informatie vindt u op: https://www.woldkasteel.nl. Gezien ons continurooster maken onze leerlingen geen gebruik van de tussenschoolse opvang. We lunchen gezamenlijk op school.

TSO en BSO

De school vraagt ter financiering van haar activiteiten per jaar per leerling een vrijwillige ouderbijdrage. We gebruiken deze bijdrage om de volgende activiteiten te kunnen realiseren: sportdagen, excursies, Sinterklaas, kerst, Pasen en laatste schooldag.
De ouderbijdrage is dit jaar vastgesteld op € 22,50 * per leerling.
Daarnaast wordt er een bijdrage voor de schoolreisjes gevraagd.

(*) deelname van uw kind aan bovenstaande activiteiten staat los van betaling van de vrijwillige ouderbijdrage

Ouderbijdrage

We zijn in 2023-2024 overgestapt op een nieuw leerlingvolgsysteem. Het IEP leerlingvolgsysteem (Inzicht Eigen Profiel). Dit volgsysteem volgt onze leerlingen van groep 1 t/m 8.  Samen met het team is er gekeken wel leerlingvolgsysteem passend is bij onze visie op toetsen. IEP past bij onze visie op het kind.

Om de leerprestaties en ontwikkelingen van de leerlingen goed te kunnen volgen, nemen we methode gebonden en niet- methode gebonden toetsen af. Bij de methode gebonden toetsen wordt gemeten of de lesstof, die in de voorgaande periode aangeboden is, voldoende beheerst wordt. Bij de IEP- LOVS toetsen meten we leervorderingen over een langere periode. Wij zien toetsen als een middel om de effectiviteit van ons onderwijs te meten en als een hulpmiddel om vast te kunnen stellen voor welk onderdeel bij een leerling nog extra onderwijstijd nodig is. Ouders worden altijd op de hoogte gebracht als een leerling op een ander niveau dan het groepsniveau met (een deel van) het onderwijs bezig is. Komend schooljaar nemen wij in groep 8 de doorstroomtoets af.  De doorstroomtoets voor de leerlingen uit groep 8 vindt op 4 en 5 februari 2025 plaats.

Verder onderzoeken we hoe we de zorg voor alle leerlingen zo veel als mogelijk binnen de groep kunnen uitvoeren. We gebruiken binnen de school de zogenaamde begeleidingszuil, zodat elke leerkracht op de hoogte is wie wanneer extra begeleiding dient te krijgen.

Volgen van de ontwikkeling

Mocht u klachten hebben over de dagelijkse gang van zaken op school, dan worden die vrijwel altijd in goed overleg opgelost. In eerste instantie is de leerkracht de aangewezen persoon voor dit overleg. Wanneer dit overleg niet het gewenste resultaat brengt, kunt u contact opnemen met de directeur.
Mocht het laatste naar uw oordeel niet geheel bevredigend verlopen, dan kunt u zich wenden tot de contactpersoon van de school. Dit is Carla van Wesemael. De contactpersoon kan u vertellen wat mogelijke vervolgstappen voor u zijn.
Informatie hierover is eveneens terug te vinden op de website van stichting Catent www.catent.nl , onder ‘voor ouders’.

Klachtenregeling

Aan Catent is een klachtencommissie verbonden (Interne Klachten Commissie).
Deze bestaat uit:
Voorzitter: de heer mr. S.M.C. Verheyden
Lid: mevrouw. A. Zandbergen
Lid: de heer H. Slabbekoorn
De IKC is te bereiken via e-mailadres IKC@catent.nl
In uitzonderlijke gevallen (indien een klager niet over e-mail beschikt) kan gebruik worden gemaakt van het adres IKC, Postbus 290, 8000 AG Zwolle.

Een klacht die wordt ingediend bij de IKC wordt conform het reglement IKC behandeld. Het reglement is terug te vinden op de website van stichting Catent www.catent.nl , onder ‘voor ouders’.

Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de beslissingen die naar aanleiding van een klacht ingediend bij de klachtencommissie al dan niet worden genomen.


Aan Catent is tevens een vertrouwenspersoon verbonden. Hij/zij heeft als taak te beoordelen of bij een klacht door bemiddeling tot een bevredigend resultaat gekomen kan worden. Op dit moment is aan Catent de volgende vertrouwenspersoon verbonden: Mevrouw Sonja Tettero.  Wilt u met de vertrouwenspersoon in contact komen, dan kunt u bellen met het bestuurskantoor (tel. 038- 3031844).

Vertrouwenspersoon

Behalve dat Catent een eigen klachtencommissie heeft (de IKC) is er vanuit Catent ook een aansluiting bij de landelijk opererende klachtencommissie: stichting GCBO, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag. Telefoon 070-3861697. E-mail: info@gcbo.nl


Een basisschool vormt een belangrijk deel van het leven, zowel voor kinderen als voor ouders. Het is een plek waar kinderen jarenlang dezelfde weg van huis naar school en terug bewandelen. Het kiezen van een school is dan ook een zorgvuldige beslissing.

Het team van basisschool ’t PuzzelsTuk heeft deze schoolgids samengesteld om u te helpen bij het maken van die keuze. In deze gids beschrijven we onze kernwaarden, onze uitgangspunten en hoe we de kwaliteit van ons onderwijs waarborgen en verbeteren. Deze gids is uiteraard ook bedoeld voor ouders die hun kinderen al op onze school hebben. We willen verantwoording afleggen over onze werkwijze en de resultaten die we behalen op ’t PuzzelsTuk.

In deze schoolgids behandelen we onderwerpen zoals de identiteit van onze school, de doelen die we nastreven, onze werkwijze, de zorg die we bieden aan de kinderen en de resultaten van ons onderwijs. We willen een duidelijk beeld geven van wie we zijn en wat u van ons kunt verwachten. We streven naar een veilige en inspirerende leeromgeving waarin elk kind zich optimaal kan ontwikkelen.

We hopen dat deze schoolgids u helpt om een weloverwogen keuze te maken voor ’t PuzzelsTuk.

De schoolgids vindt u hier.