Onze organisatie

Goed om te weten!

Onze organisatie

Bij basisschool ’t PuzzelsTuk willen we alle leerlingen de ondersteuning geven die ze nodig hebben. Ontdek hier hoe wij ervoor zorgen dat iedere leerling daadwerkelijk passend onderwijs krijgt.

Kijk op onze “Team” pagina voor alle informatie over de medewerkers van ’t PuzzelsTuk.


In het primair onderwijs is de medezeggenschap van personeelsleden en ouders op het schoolbeleid geregeld door de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMS). De vertaalslag daarvan is vastgelegd in het MR-reglement binnen Stichting Catent.
In onze MR hebben 2 ouders en 2 teamleden zitting. In de MR zijn ouders en teamleden gelijkwaardige gesprekspartners. De directeur van de school is adviseur van de MR. De zittingsduur van een MR lid is 3 jaar. Onze MR vergadert ongeveer zes keer per jaar en geeft advies dan wel instemming gericht op het schoolbeleid vanuit een constructieve en proactieve houding.
De MR is via mail te bereiken mr.puzzelstuk@catent.nl


De rol van de ouderraad (OR) is een andere dan die van de MR. De OR zal vooral bij de organisatie van activiteiten betrokken zijn en ook bij de uitvoering van diverse activiteiten speelt de ouderraad een belangrijke rol. Dat wil niet zeggen, dat een ouderraadslid altijd bij alle activiteiten aanwezig is. Wel draagt de OR er zorg voor dat andere ouders gevraagd worden te helpen. Ook het beheren van de ouderraadsgelden is een taak van de ouderraad.
De ouderraad is via mail te bereiken: or.puzzelstuk@catent.nl


De school wordt bezocht door 101 leerlingen (01-08-2023)  en is in 2023- 2024 verdeeld over 5 groepen.


Vanaf het moment dat uw kind vier jaar wordt, mag het onze school bezoeken. In verband met de organisatie vinden wij het prettig als u uw kind vroegtijdig aanmeldt. Bij onze planning kunnen we daar dan rekening mee houden. Als u na het lezen van de schoolgids of na een informatief gesprek besluit uw kind aan onze zorgen toe te vertrouwen, kunt u een informatiegesprek in (laten) plannen met de directeur. U krijgt tijdens dat gesprek informatie over de school, we laten u de school zien en we wisselen informatie uit over uw kind. De school krijgt via de kennismaking zicht op de onderwijsbehoeften van uw zoon/dochter. Komt uit dit gesprek naar voren dat het aanmelden van uw zoon/dochter een goede mogelijkheid is, dan ontvangt u een aanmeldformulier en dient u de aanmelding schriftelijk te doen. Uiteindelijk beslist de directeur of inschrijving kan plaatsvinden. Of de school aan de onderwijsbehoeften van uw zoon/dochter kan voldoen speelt bij deze beslissing een rol. Wanneer de school niet aan de onderwijsbehoeften van uw zoon/dochter kan voldoen, dan kijkt de directeur met u mee naar een school die een passend antwoord kan geven op datgene wat uw zoon/dochter nodig heeft.  Nadat uw kind op de school is ingeschreven, voert de directeur de gegevens van uw kind in de schooladministratie in. Met de leerkracht van de groep maakt u vervolgens een afspraak. Samen met uw zoon/dochter gaat u de klas bekijken en krijgt u ook alle informatie over de groep.

Een nieuwe kleuter mag drie dagdelen (in overleg) komen wennen voordat hij/zij 4 jaar is geworden. Kleuters die in de zomervakantie 4 jaar worden komen in principe pas na de zomervakantie wennen in de nieuwe groep. Ook zal (kijkende naar het kind) worden gekeken hoeveel dag(delen) een 4-jarige mee zal draaien over de hele week.


Onze school is onderdeel van Stichting Catent. Binnen Catent wordt zorgvuldig omgegaan met privacy en persoonsgegevens. We hebben persoonsgegevens nodig om onze leerlingen goed onderwijs te kunnen geven en te kunnen begeleiden. Ook worden persoonsgegevens opgeslagen voor een goede administratieve organisatie van de school. Bijvoorbeeld de leerlingadministratie en gegevens die gedeeld worden met onze ouderraad/oudervereniging aangezien zij deze nodig hebben om de vrijwillige ouderbijdrage voor de school te innen.

De meeste persoonsgegevens komen van u als ouder/verzorger bij de inschrijving van uw kind op onze school. Naast de gegevens die we van u krijgen leggen leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel (bijvoorbeeld de orthopedagoog of de intern begeleider) ook gegevens vast, zoals cijfers en vorderingen. Soms worden bijzondere persoonsgegevens, zoals medische informatie (dyslexie of ADHD), geregistreerd. Dit gebeurt als dat nodig is voor de juiste begeleiding van uw kind. De persoonsgegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem ParnasSys. Dit programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot de medewerkers van onze organisatie.

Voor meer informatie over de wijze waarop we met persoonsgegevens omgaan, verwijzen we naar de privacyverklaring en overige informatie over privacy gepubliceerd op de website van Catent (https://www.catent.nl/privacyverklaring/)

Voor vragen of opmerkingen over privacy kunt u een bericht sturen naar privacy@catent.nl.


Binnen onze stichting Catent is er samen met een jurist onderzocht hoe voorkomen kan worden dat leerkrachten terecht komen in juridische procedures rondom medisch handelen. De conclusie van dit onderzoek is dat leerkrachten in principe geen medische handelingen verrichten. Zij dienen dus o.a. geen medicijnen (meer) toe aan kinderen. Zij zijn immers niet medisch onderlegd, maar zouden in geval van verwijtbaar medisch handelen wel persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden. Uiteraard mogen en moeten we wel 1e hulp verlenen, bijv. een pleister plakken of een verbandje aanleggen. En moeten we bij een ernstige acute situatie medische hulp verlenen en de huisarts inschakelen of 112 bellen. Uiteraard brengen we u als ouders dan altijd direct op de hoogte.
In een minder acute situatie zullen we u na schooltijd benaderen om u bij te praten over bijv. een ongelukje of valpartij onder schooltijd. Dat geldt alleen voor zorgelijke valpartijen op bv. hoofd of bv. verstuikingen. We hopen dat u begrip heeft voor deze ontwikkeling en nadenkt over een mogelijke oplossing indien uw kind medicatie nodig heeft onder schooltijd.

Onderdeel van Stichting Catent
Kwalitatief hoogwaardig basisonderwijs verzorgen. Dat is de passie van Stichting Catent. Met ongeveer 500 medewerkers, verdeeld over vierendertig basis¬scholen, waaronder twee scholen voor speciaal basisonderwijs realiseert Stichting Catent dat voor circa 5.000 leerlingen. Geïnteresseerd in werken bij Stichting Catent? Bekijk de vacatures.

Kennismaken
Neem contact met ons op voor een rondleiding. U kunt dan met eigen ogen zien hoe er op onze school geleerd en gespeeld wordt.