Meld uw kind aan

Zo eenvoudig is het!

Meld uw kind aan

Wilt u uw kind aanmelden bij basisschool ’t PuzzelsTuk. Dat vinden wij super natuurlijk! Hieronder vindt u alle informatie die u nodig heeft.

Vanaf het moment dat uw kind vier jaar wordt, mag het onze school bezoeken. In verband met de organisatie vinden wij het prettig als u uw kind vroegtijdig aanmeldt. Bij onze planning kunnen we daar dan rekening mee houden. Als u na het lezen van de schoolgids of na een informatief gesprek besluit uw kind aan onze zorgen toe te vertrouwen, kunt u een informatiegesprek in (laten) plannen met de directeur. U krijgt tijdens dat gesprek informatie over de school, we laten u de school zien en we wisselen informatie uit over uw kind. De school krijgt via de kennismaking zicht op de onderwijsbehoeften van uw zoon/dochter. Komt uit dit gesprek naar voren dat het aanmelden van uw zoon/dochter een goede mogelijkheid is, dan ontvangt u een aanmeldformulier en dient u de aanmelding schriftelijk te doen. Uiteindelijk beslist de directeur of inschrijving kan plaatsvinden. Of de school aan de onderwijsbehoeften van uw zoon/dochter kan voldoen speelt bij deze beslissing een rol. Wanneer de school niet aan de onderwijsbehoeften van uw zoon/dochter kan voldoen, dan kijkt de directeur met u mee naar een school die een passend antwoord kan geven op datgene wat uw zoon/dochter nodig heeft. Nadat uw kind op de school is ingeschreven, voert de directeur de gegevens van uw kind in de schooladministratie in. Met de leerkracht van de groep maakt u vervolgens een afspraak. Samen met uw zoon/dochter gaat u de klas bekijken en krijgt u ook alle informatie over de groep.

Een nieuwe kleuter mag drie dagdelen (in overleg) komen wennen voordat hij/zij 4 jaar is geworden. Kleuters die in de zomervakantie 4 jaar worden komen in principe pas na de zomervakantie wennen in de nieuwe groep. Ook zal (kijkende naar het kind) worden gekeken hoeveel dag(delen) een 4-jarige mee zal draaien over de hele week.


Onze school is onderdeel van Stichting Catent. Binnen Catent wordt zorgvuldig omgegaan met privacy en persoonsgegevens. We hebben persoonsgegevens nodig om onze leerlingen goed onderwijs te kunnen geven en te kunnen begeleiden. Ook worden persoonsgegevens opgeslagen voor een goede administratieve organisatie van de school. Bijvoorbeeld de leerlingadministratie en gegevens die gedeeld worden met onze ouderraad/oudervereniging aangezien zij deze nodig hebben om de vrijwillige ouderbijdrage voor de school te innen.

De meeste persoonsgegevens komen van u als ouder/verzorger bij de inschrijving van uw kind op onze school. Naast de gegevens die we van u krijgen leggen leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel (bijvoorbeeld de orthopedagoog of de intern begeleider) ook gegevens vast, zoals cijfers en vorderingen. Soms worden bijzondere persoonsgegevens, zoals medische informatie (dyslexie of ADHD), geregistreerd. Dit gebeurt als dat nodig is voor de juiste begeleiding van uw kind. De persoonsgegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem ParnasSys. Dit programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot de medewerkers van onze organisatie.

Voor meer informatie over de wijze waarop we met persoonsgegevens omgaan, verwijzen we naar de privacyverklaring en overige informatie over privacy gepubliceerd op de website van Catent (https://www.catent.nl/privacyverklaring/) Voor vragen of opmerkingen over privacy kunt u een bericht sturen naar privacy@catent.nl.


Binnen onze stichting Catent is er samen met een jurist onderzocht hoe voorkomen kan worden dat leerkrachten terecht komen in juridische procedures rondom medisch handelen. De conclusie van dit onderzoek is dat leerkrachten in principe geen medische handelingen verrichten. Zij dienen dus o.a. geen medicijnen (meer) toe aan kinderen. Zij zijn immers niet medisch onderlegd, maar zouden in geval van verwijtbaar medisch handelen wel persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden. Uiteraard mogen en moeten we wel 1e hulp verlenen, bijv. een pleister plakken of een verbandje aanleggen. En moeten we bij een ernstige acute situatie medische hulp verlenen en de huisarts inschakelen of 112 bellen. Uiteraard brengen we u als ouders dan altijd direct op de hoogte. In een minder acute situatie zullen we u na schooltijd benaderen om u bij te praten over bijv. een ongelukje of valpartij onder schooltijd. Dat geldt alleen voor zorgelijke valpartijen op bv. hoofd of bv. verstuikingen. We hopen dat u begrip heeft voor deze ontwikkeling en nadenkt over een mogelijke oplossing indien uw kind medicatie nodig heeft onder schooltijd.