Ons onderwijs

Typisch basisschool 't PuzzelsTuk

Ons onderwijs

Natuurlijk doen we er op basisschool ’t PuzzelsTuk alles aan om uw kind het best mogelijke onderwijs te geven. Hier leest u hoe wij op  onze wijze handen en voeten geven aan deze doelstelling.

Wij vinden de zorg voor het jonge kind heel belangrijk. Het accent in groep 1 en 2 ligt sterk op spelend en bewegend leren. In ons onderwijs aan de jongste leerlingen gaan wij graag uit van de nieuwsgierigheid en leergierigheid van deze kinderen. We werken thematisch in onze kleutergroep. De thema’s stemmen wij af op de interesses en belevingswereld van de kinderen. Spelenderwijs leren de kinderen de wereld te verkennen. We volgen de ontwikkeling van de kinderen hoofdzakelijk d.m.v. observaties. Onze lessen, extra begeleiding of uitdaging stemmen we af op deze observaties.Vanaf het schooljaar 2023-2024 zullen we in de kleutergroepen starten met het IEP leerlingvolgsysteem. Dit stelt ons nog beter in staat om elke leerling te bieden wat hij of zij nodig heeft. Af en toe komen we tot de conclusie dat een leerling, ondanks alle extra inzet nog niet toe is aan een volgende stap door bijvoorbeeld naar groep 3 te gaan. We nemen dan, in overleg met u als ouder(s) verzorger(s) het besluit om de kleuterperiode te verlengen of uw kind de groep een jaar over te laten doen. We doen dit alleen nadat uit alle overwegingen blijkt dat dit de beste keuze voor een leerling is.

Ons doel is om een stimulerende en uitdagende leeromgeving te creëren waarin jonge kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. We hechten waarde aan het bevorderen van zelfstandigheid, creativiteit en sociale vaardigheden. Door spelenderwijs te leren, leggen we een stevige basis voor hun verdere groei en ontwikkeling.

 

Onderwijs voor het jonge kind

De school streeft ernaar dat alle leerlingen bij het verlaten van de school de leerstof en vaardigheden beheersen die beschreven staan in de kerndoelen van de Wet op het Primair Onderwijs.
Om voor elke leerling goede resultaten te behalen is onze schoolontwikkeling (naast andere aandachtsgebieden) gericht op opbrengstgericht werken. Dat betekent dat we effectieve instructie en verwerking in alle groepen organiseren in een doorgaande lijn. Daarvoor maken we gebruik van het directe instructie model.
We willen dat leerlingen stapsgewijs leren om zelfstandig te werken. Daarom werken we in de groepen 1 en 2 met dagritmekaarten en taken, in de groepen 3  en 4 met een dagtaak en in de groepen 5,6,7 en 8 met een weektaak.


Gedurende de basisschoolperiode wordt u op diverse manieren geïnformeerd over de resultaten van uw eigen kind. De resultaten zijn voor u en uw kind van belang om te weten hoe de vorderingen zijn en waar eventueel de problemen liggen. De school gebruikt de resultaten van uw kind om steeds een tussenstand te kunnen vaststellen. Met behulp hiervan bepalen we hoe we in ons onderwijs voortgaan met uw kind. Wij willen de resultaten niet gebruiken om kinderen met elkaar te vergelijken. Ieder kind komt met zijn eigen aanleg en sociale achtergrond de school binnen op vierjarige leeftijd. Met dat gegeven probeert de school het optimale uit ieder kind te halen. De wijze waarop we dit doen, bepaalt de kwaliteit van ons onderwijs.


Algemeen

Op ’t PuzzelsTuk kijken we naar de behoeften van elke leerling en wat nodig is om hen verder te helpen in hun leerproces. Soms is een bemoedigend gebaar voldoende, soms is het verlengde instructie in de klas, en soms heeft een leerling voor een bepaalde periode extra hulp nodig buiten de reguliere lesmethoden. In zulke gevallen gaan we in gesprek met de ouders om te onderzoeken welke aanpak het meest effectief zal zijn voor de betreffende leerling. We staan open voor diverse vormen van ondersteuning, zowel in de klas, buiten de klas, voorafgaand aan de les of thuis. We gebruiken verschillende onderwijsmethoden die ons inzicht geven in de effectiviteit van onze instructie. We zien dagelijks de resultaten hiervan terug in het schriftelijk werk van de leerlingen. Het is een indicator van hoe goed de leerlingen de leerstof begrijpen en kunnen toepassen. Daarnaast letten we ook op de werkhouding en motivatie van de leerlingen, omdat dit mede bepalend is voor hun betrokkenheid en leerprestaties. Naast het dagelijkse werk, maken we regelmatig gebruik van toetsen die in de verschillende methoden zijn opgenomen. Deze toetsresultaten geven ons inzicht in het niveau van beheersing van de lesstof en helpen ons om de voortgang van de leerlingen te monitoren. We analyseren deze resultaten zorgvuldig en passen waar nodig ons onderwijs aan om de leerlingen optimaal te ondersteunen en uit te dagen. Het is ons streven om een stimulerende leeromgeving te bieden waarin de leerlingen zich kunnen ontwikkelen en hun potentieel kunnen bereiken. Door regelmatige evaluatie van onze instructie en het gebruik van verschillende bronnen van feedback, kunnen we de effectiviteit van ons onderwijs bewaken en waar nodig verbeteren.

Toetsen en hun normering

Vanaf het schooljaar 2023-2024 zullen we naast de IEP eindtoets ook het IEP leerlingvolgsysteem (IEP-LOVS) gaan gebruiken in plaats van het CITO-LVS. Dit besluit is genomen na zorgvuldige overweging en in lijn met onze visie op toetsen. Het IEP-LOVS sluit beter aan bij onze visie op het kind en biedt enkele voordelen ten opzichte van het vorige systeem.

Een van de voordelen van het IEP-LOVS is dat de toetsen kindvriendelijk zijn, zowel in papieren als digitale vorm. We hechten belang aan een positieve toetservaring voor onze leerlingen. Daarnaast worden de scores weergegeven in termen van individuele groei van de leerling, in plaats van ze te vergelijken met een landelijk gemiddelde. Dit stelt ons in staat om de nadruk te leggen op de individuele vooruitgang van elke leerling.

Het IEP-LOVS biedt goede analysemogelijkheden voor onze leerkrachten, waardoor zij het onderwijs kunnen aanpassen en verbeteren op basis van de verkregen inzichten. Bovendien houdt het systeem niet alleen rekening met de cognitieve ontwikkeling van de leerlingen, maar volgt het ook hun sociaal-emotionele en creatieve ontwikkeling. We geloven dat onderwijs niet alleen gericht moet zijn op het hoofd, maar ook op het hart en de handen van het kind.

Een ander voordeel van het IEP-LOVS is dat het flexibiliteit biedt om de toetsen beter af te stemmen op de individuele behoeften van onze leerlingen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de toetsen worden aangepast op een ander niveau, voorgelezen worden of in een specifieke vorm (papier of digitaal) worden afgenomen.

Opbrengsten
Ons onderwijs is geen vrijblijvende aangelegenheid. We streven naar optimale opbrengsten op de gebieden taal, rekenen, begrijpend lezen, informatieverwerking en sociaal emotionele ontwikkeling. We vinden het van belang dat kinderen presteren naar hun mogelijkheden en dat ze opbrengsten realiseren die leiden tot passend en succesvol vervolgonderwijs.

Bij de beoordeling kijkt de inspectie naar de behaalde referentieniveaus op de eindtoets in de laatste drie schooljaren. Gekeken naar onze opbrengsten van de afgelopen drie jaar voldoen wij aan de norm die de inspectie voor onze school stelt. Onze ambities liggen hoog. Voor de score 1F willen we voldoen aan het 3-jaarlijks landelijk gemiddelde. Onze plannen voor komend schooljaar zijn gericht om hogere opbrengsten voor de vakken spelling, en rekenen te gaan behalen. Ook het onderwijs aan de leerlingen die 1F behalen vraagt om meer uitdaging.

Opbrengsten IEP eindtoets de afgelopen jaren:

2021 voldoende
2022 onvoldoende
2023 voldoende

Schooladvies voortgezet onderwijs

Type school 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Aantal leerlingen 9 10 8
VWO 3 3 3
HAVO/VWO 2 1
HAVO 2 1
VMBO TL/ HAVO 1
VMBO Groen
MAVO 2 1 1
VMBO GL/TL 2
VMBOGL
MAVO
VMBO B/K 1 3
VMBO BB 1
VMBO PROO

Een school is veilig als gedurende de schooldag de sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen/medewerkers niet door handelingen van anderen wordt aangetast. Leerlingen en medewerkers van Catent moeten met plezier naar school/werk gaan om er in alle veiligheid te kunnen leren/te kunnen werken. Iedereen heeft daarbij het recht zichzelf te kunnen zijn. Men mag openlijk uitkomen voor wat men denkt, gelooft, voelt, wil en kan. We hanteren daarbij wel duidelijke grenzen van wat we wel en niet acceptabel vinden en hebben daarover duidelijke afspraken vastgelegd. We lossen conflicten zonder geweld op. Waar nodig vragen we anderen om te bemiddelen. We helpen elkaar om ons aan gemaakte afspraken te houden en spreken elkaar eropaan als dat niet lukt. Als Stichting/school/mens treden we op tegen pesten, uitschelden, discriminatie, geweld en andere vormen van ongepast gedrag dat zich voordoet binnen of in de directe omgeving van de scholen, en we doen er alles aan om deze zaken zoveel mogelijk te voorkomen. Om ervoor te zorgen dat iedereen veilig en met plezier naar school gaat heeft onze school een veiligheidsplan opgesteld. Ons veiligheidsplan kunt u op vragen bij de directeur. Elk jaar monitoren we de veiligheidsbeleving van onze leerlingen d.m.v. de afname van Kanjervragenlijsten en de kwaliteitskaart Veiligheid.

In geval van pestgedrag is Annelies Mulder ons aanspreekpunt. Zij is ook verantwoordelijk voor de coördinatie van het beleid tegen pesten. Onze school werkt als Kanjerschool met de kanjerafspraken.


In elke groep, wordt voor het lesgeven, het directe instructiemodel gehanteerd.  Dit model omvat  zes onderwijsfasen in elke les: dagelijkse terugblik, instructie, begeleide (in-) oefening, zelfstandige verwerking, periodieke terugblik en feedback/terugkoppeling. Het model maakt het mogelijk om binnen de les differentiatie in niveaus aan te brengen. Leerlingen die minder instructie nodig hebben, gaan eerder zelf aan de slag en leerlingen die wat meer instructie nodig hebben, krijgen meer/langer uitleg voor ze zelfstandig de stof gaan verwerken.
Voor het onderwijs in elke groep hanteren we drie niveaus: een niveau met minimale instructie (deze kinderen gaan sneller zelfstandig aan het werk), een niveau met basisinstructie en een niveau met meer instructie.


Wij zijn een kanjerschool en daar zijn wij trots op! Al onze leerkrachten zijn opgeleide kanjertrainers en geven wekelijks kanjerlessen. Maar wat is de kanjertraining nu eigenlijk?

De kanjertraining richt zich op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Door verhalen en oefeningen krijgen kinderen inzicht in hun eigen gedrag en dat van de ander. Ze leren om te gaan met hun gevoelens, voor zichzelf op te komen, te luisteren naar anderen en conflicten op een goede manier op te lossen.

Doelen van de kanjertraining zijn:

 • Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas;
 • Het versterken van de sociale vaardigheden van leerlingen;
 • Beheersing van de verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten;
 • Bewustwording van de eigenheid van leerlingen;
 • Leren om verantwoordelijkheid te nemen;
 • Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.

Thema’s voor kinderen:

 • Hoe zie ik mezelf. Jezelf voorstellen. Iets aardigs zeggen over een ander en over jezelf. Gevoelens, wat zijn dat?
 • Hoe voelt een ander zich? Inlevingsvermogen. Laat pesters kletsen. De kunst van vragen stellen en antwoord geven;
 • Luisteren en samenwerken. Vriendschap. Van kritiek kun je leren/ zelfreflectie. Er zijn mensen die van je houden;
 • Hoe ga ik met pesten om. Hoe zorg ik ervoor dat ikzelf niet mee doe met narigheid. Doe je niet anders voor dan je werkelijk bent.

Zichtbaar in de school en in de groep hangen de vijf afspraken van de kanjertraining:

 1. We vertrouwen elkaar;
 2. We helpen elkaar;
 3. We werken samen / niemand speelt de baas;
 4. We hebben plezier / niemand lacht uit;
 5. We doen mee / niemand blijft zielig.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.kanjertraining.nl

Kanjerschool