Ons onderwijs

Typisch basisschool 't PuzzelsTuk

Ons onderwijs

Natuurlijk doen we er op basisschool ’t PuzzelsTuk alles aan om uw kind het best mogelijke onderwijs te geven. Hier leest u hoe wij op  handen en voeten geven aan deze doelstelling.

Wij vinden de zorg voor het jonge kind heel belangrijk. In de eerste jaren wordt de basis gevormd voor een succesvolle schoolcarrière. In de dagelijkse praktijk blijkt dat de ontwikkeling van kinderen niet gelijkmatig is maar vaak sprongsgewijs verloopt. Na een volgend stapje in de ontwikkeling volgt een stabiliseringsfase. Sommige kinderen ontwikkelen zich niet conform de beschreven ontwikkelingsfasen. Sommigen slaan fasen of delen van fasen over zonder gevolgen. Bij anderen is het niet “uit ontwikkelen” van fasen wel van grote invloed op het vervolg. Ze bouwen geen stevige basis op met alle gevolgen van dien. De betrokkenheid van de kinderen bij hun werk is voor de leerkracht een belangrijk richtsnoer voor haar/zijn handelen. Door de kinderen emotioneel vrij te laten worden, hun zelfvertrouwen te bevorderen en nieuwsgierig te maken, wordt de basis gelegd om tot leren te komen.  In ons onderwijs aan de jongste leerlingen gaan wij graag uit van de nieuwsgierigheid en leergierigheid van deze kinderen. We werken thematisch in onze kleutergroep. De thema’s stemmen wij af op de interesses en belevingswereld van de kinderen. Ook kiezen wij regelmatig een thema in overleg met de kinderen. Binnen elk thema onderzoeken we wat de vragen en behoeftes van de kinderen zijn en stemmen onze activiteiten hier op af. Ook maken wij graag een uitstapje, passend bij ons thema (een bezoek aan bijvoorbeeld de bakker, boerderij, etc.). We volgen de ontwikkeling van de kinderen hoofdzakelijk d.m.v. observaties. Onze lessen, extra begeleiding of uitdaging stemmen we af op deze observaties. Hierdoor bieden we elke leerling wat hij of zij nodig heeft. Naast de observaties gebruiken we ook enkele vaste toetsmomenten.


De school streeft ernaar dat alle leerlingen bij het verlaten van de school de leerstof en vaardigheden beheersen die beschreven staan in de kerndoelen van de Wet op het Primair Onderwijs.
Om voor elke leerling goede resultaten te behalen is onze schoolontwikkeling (naast andere aandachtsgebieden) gericht op opbrengstgericht werken. Dat betekent dat we effectieve instructie en verwerking in alle groepen organiseren in een doorgaande lijn. Daarvoor maken we gebruik van het directe instructie model.
We willen dat leerlingen stapsgewijs leren om zelfstandig te werken. Daarom werken we in de groepen 1 en 2 met dagritmekaarten, in de groepen 3  en 4 met een dagtaak en in de groepen 5,6,7 en 8 met een weektaak


Gedurende de basisschoolperiode wordt u op diverse manieren geïnformeerd over de resultaten van uw eigen kind. De resultaten zijn voor u en uw kind van belang om te weten hoe de vorderingen zijn en waar eventueel de problemen liggen. De school gebruikt de resultaten van uw kind om steeds een tussenstand te kunnen vaststellen. Met behulp hiervan bepalen we hoe we in ons onderwijs voortgaan met uw kind. Wij willen de resultaten niet gebruiken om kinderen met elkaar te vergelijken. Ieder kind komt met zijn eigen aanleg en sociale achtergrond de school binnen op vierjarige leeftijd. Met dat gegeven probeert de school het optimale uit ieder kind te halen. De wijze waarop we dit doen, bepaalt de kwaliteit van ons onderwijs.


Algemeen
Ons onderwijs noemen we adaptief. Daarmee bedoelen we dat we goed kijken naar wat een leerling in het onderwijsproces nodig heeft om hem of haar een stap verder te brengen. Soms is dat even een aanmoedigend knikje, soms is dat in de klas verlengde instructie, maar ook kan het voorkomen dat een leerling voor kortere of langere tijd hulp nodig heeft buiten de gebaande paden. Uiteraard gaan we dan met de ouders in gesprek en gaan we dan onderzoeken wat voor de betreffende leerling het meeste effect zal sorteren. In de klas, buiten de klas, voorafgaande aan de les, of thuis; alle hulp is denkbaar.
Onze onderwijsmethoden geven ons inzicht in de mate van effectiviteit van onze instructie. Dat zien we dagelijks aan het schriftelijk werk van de leerlingen en we zien het ook geregeld aan de gemaakte toetsen uit de verschillende methodes die onze leerlingen bij ons inleveren.

Onze school valt onder het basistoezicht van de inspectie van onderwijs.

Toetsen en hun normering
In januari en juni nemen we bij de leerlingen van groep 3 t/m 8 de CITO-toetsen af. De januari CITO toetsen worden met een M (=midden schooljaar) aangeduid en de toetsen in juni met een E (=einde schooljaar). Alle door ons gebruikte toetsen zijn landelijk genormeerd en goedgekeurd door de onderwijsinspectie.
De toetsen vormen de basis van het onderwijs. We zien deze toetsen niet als een afrekenmodel, maar als een middel om de effectiviteit van ons onderwijs te meten en als een hulpmiddel om vast te kunnen stellen voor welk onderdeel bij een leerling nog extra onderwijstijd nodig is. Ouders worden altijd op de hoogte gebracht als een leerling op een ander niveau dan het groepsniveau met (een deel van) het onderwijs bezig is. Als verplichte eindtoets zetten we de IEP-toets in. De eindtoets voor de leerlingen uit groep 8 vindt medio april plaats.

Opbrengsten
Ons onderwijs is geen vrijblijvende aangelegenheid. We streven naar optimale opbrengsten op de gebieden taal, rekenen, begrijpend lezen, informatieverwerking en sociaal emotionele ontwikkeling. We vinden het van belang dat kinderen presteren naar hun mogelijkheden en dat ze opbrengsten realiseren die leiden tot passend en succesvol vervolgonderwijs.
De niet gecorrigeerde schoolscore op de IEP Eindtoets in groep 8 is in 2018: 88. Daarmee voldoen we ruim aan de norm die de inspectie voor onze school stelt.

Opbrengsten IEP eindtoets de afgelopen jaren:

2018 voldoende
2019 geen afname (geen groep 8 lln)
2020 geen afname (vanwege corona)
2021 voldoende

Schooladvies voortgezet onderwijs

Type school 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2018-2019
Aantal leerlingen 9 9 10 Geen uitstroom naar het VO i.v.m. ontbreken van leerlingen in groep 8
VWO 2 3 3
HAVO/VWO 2
HAVO 2 2 1
VMBO TL/ HAVO 1
VMBO Groen
MAVO 1 2 1
VMBO GL/TL 2
VMBOGL
MAVO 1
VMBO B/K 2 1
VMBO BB 1 1
VMBO PROO

Een school is veilig als gedurende de schooldag de sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen/medewerkers niet door handelingen van anderen wordt aangetast. Leerlingen en medewerkers van Catent moeten met plezier naar school/werk gaan om er in alle veiligheid te kunnen leren/te kunnen werken. Iedereen heeft daarbij het recht zichzelf te kunnen zijn. Men mag openlijk uitkomen voor wat men denkt, gelooft, voelt, wil en kan. We hanteren daarbij wel duidelijke grenzen van wat we wel en niet acceptabel vinden en hebben daarover duidelijke afspraken. We lossen conflicten zonder geweld op. Waar nodig vragen we anderen om te bemiddelen. We helpen elkaar om ons aan gemaakte afspraken te houden en spreken elkaar eropaan als dat niet lukt. Als Stichting/school/mens treden we op tegen pesten, uitschelden, discriminatie, geweld en andere vormen van ongepast gedrag dat zich voordoet binnen of in de directe omgeving van de scholen, en we doen er alles aan om deze zaken zoveel mogelijk te voorkomen. Om ervoor te zorgen dat iedereen veilig en met plezier naar school gaat heeft onze school een veiligheidsplan opgesteld. Ons veiligheidsplan kunt u op vragen bij de directeur. Elk jaar monitoren we de veiligheidsbeleving van onze leerlingen d.m.v. de afname van Kanjervragenlijsten en de kwaliteitskaart Veiligheid.

In geval van pestgedrag is Annelies Mulder ons aanspreekpunt. Zij is ook verantwoordelijk voor de coördinatie van het beleid tegen pesten. Onze school werkt als Kanjerschool met de kanjerafspraken.


In elke groep, wordt voor het lesgeven, het directe instructiemodel gehanteerd.  Dit model omvat  zes onderwijsfasen in elke les: dagelijkse terugblik, instructie, begeleide (in-) oefening, zelfstandige verwerking, periodieke terugblik en feedback/terugkoppeling. Het model maakt het mogelijk om binnen de les differentiatie in niveaus aan te brengen. Leerlingen die minder instructie nodig hebben, gaan eerder zelf aan de slag en leerlingen die wat meer instructie nodig hebben, krijgen meer/langer uitleg voor ze zelfstandig de stof gaan verwerken.
Voor het onderwijs in elke groep ontwikkelen we groepsplannen. In deze plannen verwoorden en plannen we de lesstof voor de komende periode voor de hele groep. Hierbij hanteert de leerkracht drie niveaus: een niveau met minimale instructie (deze kinderen gaan sneller zelfstandig aan het werk), een niveau met basisinstructie en een niveau met meer instructie.


Wij zijn een kanjerschool en daar zijn wij trots op! Al onze leerkrachten zijn opgeleide kanjertrainers en geven wekelijks kanjerlessen. Maar wat is de kanjertraining nu eigenlijk?

De kanjertraining richt zich op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Door verhalen en oefeningen krijgen kinderen inzicht in hun eigen gedrag en dat van de ander. Ze leren om te gaan met hun gevoelens, voor zichzelf op te komen, te luisteren naar anderen en conflicten op een goede manier op te lossen.

Doelen van de kanjertraining zijn:

 • Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas;
 • Het versterken van de sociale vaardigheden van leerlingen;
 • Beheersing van de verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten;
 • Bewustwording van de eigenheid van leerlingen;
 • Leren om verantwoordelijkheid te nemen;
 • Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.

Thema’s voor kinderen:

 • Hoe zie ik mezelf. Jezelf voorstellen. Iets aardigs zeggen over een ander en over jezelf. Gevoelens, wat zijn dat?
 • Hoe voelt een ander zich? Inlevingsvermogen. Laat pesters kletsen. De kunst van vragen stellen en antwoord geven;
 • Luisteren en samenwerken. Vriendschap. Van kritiek kun je leren/ zelfreflectie. Er zijn mensen die van je houden;
 • Hoe ga ik met pesten om. Hoe zorg ik ervoor dat ikzelf niet mee doe met narigheid. Doe je niet anders voor dan je werkelijk bent.

Zichtbaar in de school en in de groep hangen de vijf afspraken van de kanjertraining:

 1. We vertrouwen elkaar;
 2. We helpen elkaar;
 3. We werken samen / niemand speelt de baas;
 4. We hebben plezier / niemand lacht uit;
 5. We doen mee / niemand blijft zielig.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.kanjertraining.nl