Bel op: 0521-854397 of stuur een e-mail

Specialismen

Intern Begeleider (IB)

Op basisschool ’t PuzzelsTuk werkt dit schooljaar als intern begeleider Jacqueline Driezen. Het werk van een Ib’er is heel gevarieerd. Er zijn begeleidingstaken, maar ook beleidszaken. Een intern begeleider organiseert, coördineert en bewaakt de uitvoering van de leerlingenzorg op een basisschool. Daarnaast richt een intern begeleider zich op onderwijskundige vernieuwingen binnen de school, en coacht en ondersteunt leerkrachten op het gebied van zorg

In de praktijk wil dit zeggen dat er gesprekken plaatsvinden met leerkrachten, leerlingen en ouders. Uit deze gesprekken zal de IB’er de leerkracht ondersteunen bij het signaleren, het analyseren en hulp bieden bij de zorg voor een leerling. Daarnaast onderhoudt een IB’er ook contacten met specialisten buiten de school en schakelt daar waar nodig specialisten in voor verder onderzoek. Daarnaast ziet een intern begeleider er op toe dat gemaakte afspraken daadwerkelijk uitgevoerd worden.

Taalcoördinator

Het werk van de taalcoördinator houdt alles in op het gebied van taal. Dat is dus heel breed. Onze school heeft een beleidsstuk taal, waarin door de leerkrachten is aangegeven wat zij doen met taal in de groepen, maar ook hoe zij taal geven en hoe de verschillende taalonderdelen worden vormgegeven in de klas. Want taal bestaat uit veel verschillende onderdelen. Het taalonderwijs in de onderbouw ziet er natuurlijk anders uit als in de midden- en bovenbouw. Groep 3 is daarnaast ook een buitenbeentje, want hier wordt van de kinderen in een jaar tijd heel veel verwacht.

De taalcoördinator houdt alle leerlingen op taalgebied in de gaten. Dat is heel breed. Er wordt gekeken naar het technisch lezen, het begrijpend lezen, het leren van de letters, het schrijven, de grammatica, de woordenschatontwikkeling, het aanleren van werkwoordspelling, de spelling, enzovoort. Wanneer blijkt dat een kind meer aankan, wordt gekeken naar de beste mogelijkheden. Wanneer een kind moeite heeft met een onderdeel wordt gekeken wat er gedaan moet worden om het kind vooruit te laten gaan. Mochten er toch achterstanden blijven, dan wordt door verder onderzoek door de taalcoördinator gekeken of er sprake is van een taalontwikkelingsstoornis (dyslexie of TOS bijvoorbeeld). Dat kan uiteindelijk leiden tot het aanvragen van een onderzoek. In al deze processen is de intern begeleider ook betrokken. De taalcoördinator begeleidt ook de leerkrachten wanneer zij vragen hebben of wanneer er iets nieuws moet worden opgestart.

Op onze school werken we veel klas doorbrekend op het gebied van taal. Elke middag starten we met lezen.  Dit bestaat uit Estafette lezen, Connect lezen en stillezen, waarbij de kinderen allemaal naar hun eigen niveau gaan. Ook het begrijpend lezen gaat op deze manier, alle kinderen zijn ingedeeld op hun niveau en één keer per week gaan alle kinderen een uur naar de groep waar zij leskrijgen op hun eigen niveau.

Afgelopen jaar zijn we gestart met de methode Staal in de groepen 4, 5 en 6. Dit jaar gaan ook groep 7 en 8 werken met deze methode. Nu hanteren we in alle groepen dezelfde spellingregels. Alle kinderen van groep 3 tot en met 8 krijgen dagelijks een dictee waarbij de kinderen allemaal dezelfde spellingregels kennen. Ook wordt in deze groepen dagelijks geoefend met ‘racelezen’: 15 seconden snel lezen van woordrijen.

In groep 3 starten we dit jaar met een de nieuwste methode van Veilig Leren Lezen, de Kim-versie. De methode heeft passend bij onze digitalisering in de school, ook een softwarepakket, waardoor kinderen naast de verplichte opdrachten, ook nog op hun eigen niveau aan het oefenen zijn. Daarnaast is er ook een licentie voor de thuissoftware van dit pakket aangeschaft, waardoor we nog beter handelingsgericht kunnen werken.
In groep 1/2 starten we dit jaar ook met een nieuwe methode: Schatkist. Deze methode sluit naadloos aan op de methode van Veilig Leren Lezen, waardoor de doorgaande lijn gewaarborgd wordt.

Mocht u nog vragen hebben, dan hoor ik dat graag.

Juf Nina Lievers is de Taalcoördinator en Dyslexiespecialist.

Downloads
Ouders betrekken bij lezen
Kwaliteitskaart School aan Zet ouders helpen bij het leren lezen
Tien gouden voorleestips

Intern Cultuur Coördinator (ICC)

De ICC-er ondersteunt het team bij bewustwording, planning en uitvoering van cultuureducatie. Ook zorgt zij voor uitbreiding van het cultuurnetwerk van ’t puzzelsTuk. Tevens geeft zij vorm aan de doorlopende leerlijnen van de verschillende onderdelen van beeldende vakken op ’t puzzelsTuk.

Vanaf het schooljaar 2015-2016 wordt ’t puzzelsTuk ondersteund in het opbouwen en verankeren van cultuureducatie en de doorlopende leerlijnen van de beeldende vakken. (gemeente Steenwijkerland; Pak die cultuur). Juf Maaike is hierbij vanuit school de coördinator. Er zijn verschillende beeldende vakken zoals beeldende vorming, dramatische expressie, muziek, dans. In 2015-2016 wordt begonnen met het opzetten en uitvoeren van de leerlijnen muziek. Daarna komt er ieder jaar een andere leerlijn bij, zodat na 5 jaar elk onderdeel structureel is verankerd in het lesaanbod.

Cultuureducatie is één van de speerpunten van het huidig en toekomstig onderwijs.  Het geeft niet alleen aan hoe je beeldende vakken doceert, maar ook hoe je de leerlingen laat nadenken over hun eigen plek in onze maatschappij. Hierbij is het belangrijk dat de leerlingen hun eigen oplossingen kunnen bedenken. We kunnen de leerlingen niet meer als vroeger op één bepaalde manier klaarstomen voor de maatschappij omdat die maatschappij meer dan ooit continu verandert. Dus moeten we de leerlingen leren hoe ze met die veranderingen om kunnen gaan. Het ‘ probleemoplossend vermogen’ vergroten. Hiermee bereiden we de leerlingen dus veel effectiever voor op hun toekomstige steeds veranderende loopbaan.

Hier komen de beeldende vakken om de hoek kijken. Deze vakken ontwikkelen namelijk het creatief denken. Niet alleen creatief ‘welke kleur gebruik ik’, maar ook creatief ‘hoe los ik iets op’. Op deze manier vergroten we het probleemoplossend vermogen.

Ook anders dan vroeger worden de beeldende vakken niet alleen ‘los’ gegeven. Ze worden ook ingezet als onderdeel van de andere vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, rekenen, enz. Zo kunnen de vakken elkaar versterken en betekenis geven aan de leerling.

Juf Maaike is op ’t PuzzelsTuk de ICC-er

Rekencoördinator

De rekencoördinator houdt zich bezig met alles wat met rekenen te maken heeft. De rekencoördinator gaat aan de slag met het maken van een gedegen plan om het rekenonderwijs in onze school op een gedegen, realistische en persoonlijke wijze aan te bieden.

Dit schooljaar zijn rekenmaterialen van ‘Met sprongen vooruit’ besteld. Dit zijn rekenmaterialen waarmee leerlingen concreet aan de slag kunnen. Dit betekent dat het rekenen binnen realistische contexten wordt aangeboden waardoor rekenen voor kinderen inzichtelijker wordt en meer motiverend. Deze materialen worden ingezet naast onze methode Rekenrijk en het automatiseringsprogramma Rekentuin. Sterke rekenaars doen niet altijd alle lessen nog mee met de groep, maar maken uitdagende opdrachten op Math. Juf Nina heeft een moment in haar rooster waarop ze met deze kinderen aan de slag gaat. Door deze manier van werken krijgt de leerkracht in de klas de tijd om aan de slag te gaan met de minder sterke rekenaars.

Daarnaast heeft de rekencoördinator natuurlijk een adviserende rol. Wanneer kinderen vastlopen kan de leerkracht de rekencoördinator (en eventueel IB’er) advies vragen. Ook zou de rekencoördinator samen met de IB’er bij kinderen met grote rekenachterstanden stappen kunnen zetten naar een onderzoek voor bijvoorbeeld dyscalculie.

In het schooljaar 2015-2016 is meester Leon gestart met de opleiding Master Special Educational Needs Rekenspecialist.

Heeft u vragen, maak dan gerust een afspraak.

Vriendelijke groet, Leon Lok