Bel op: 0521-854397 of stuur een e-mail

Beleid

Missie

Ons motto luidt:
Samen waar het kan, apart waar het moet.

Visie

We creëren op school voor leerlingen een veilige en uitnodigende omgeving om zoveel mogelijk te leren en te ontdekken. Maar leren is meer dan alleen maar lezen, rekenen en taal. Leerlingen moeten ook leren met elkaar en met anderen om te gaan. Elkaar te helpen waar nodig, zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen doen en laten, maar ook elkaar de vrijheid geven. Open staan voor en naar elkaar en om kunnen gaan met uitgestelde aandacht. Op onze school maken we geen onderscheid naar geloof, huidskleur of overtuiging (algemeen), de school draagt geen politieke of godsdienstige voorkeur uitdraagt (neutraal), en onze school wortelt in humanistische principes (bijzonder). Alle mensen zijn goed zoals ze zijn, met de nadruk op acceptatie van de verschillen.Daarnaast moeten leerlingen beslissingen kunnen nemen over hun eigen leren en daarvan ook de consequenties aanvaarden.

Gewenste opbrengst

De school streeft ernaar dat alle leerlingen bij het verlaten van de school de leerstof en vaardigheden beheersen die beschreven staan in de kerndoelen van de Wet op het Primair Onderwijs. Om voor elke leerling goede resultaten te behalen is onze schoolontwikkeling (naast andere aandachtsgebieden) gericht op opbrengstgericht werken. Dat betekent dat we effectieve instructie en verwerking in alle groepen organiseren in een doorgaande lijn. Daarvoor maken we gebruik van het directe instructie model. We willen dat leerlingen stapsgewijs leren om zelfstandig te werken. Daarom werken we in de groepen 1 en 2 met dagritmekaarten en een weektaak, in de groepen 3, 4, 5 met een dagtaak en in de groepen 6,7 en 8 met een weektaak.

Wij hanteren de volgende normen en waarden:

ontplooiing

We scheppen een situatie op school, waarin het kind de mogelijkheid krijgt zich te ontplooien. Daarbij is belangrijk dat elk kind – wel in gezamenlijkheid – zijn/haar eigen (levens)richting mag zoeken en vinden. De onderdelen daarvan zijn:
*de emotionele ontwikkeling van het kind, zoals omgaan met verschillende emoties;
*de verstandelijke en zintuiglijke ontwikkeling;
*het ontwikkelen van de creativiteit;
*het opdoen van de noodzakelijke kennis en te “leren leren”;
*het verwerven van de culturele vaardigheden, waarbij het kind o.a. kennis maakt met de culturele verscheidenheid in Nederland, de samenleving en onze wereld;
*een goede lichamelijke en sportieve ontwikkeling.

sociale ontwikkeling

Bij de ontwikkeling is het van belang dat het kind leert zichzelf en de ander te ontdekken. Het kind moet ontdekken dat er een goed evenwicht moet ontstaan tussen zichzelf en die ander. Aspecten zoals samenwerken en samenzijn zullen daarom ook de volle aandacht krijgen op onze school. En binnen deze sociale structuur zal de zelfstandigheid van de leerlingen wel steeds de volle aandacht krijgen.

openheid

Bij deze waarde horen: eerlijkheid en vertrouwen. Als we de kinderen duidelijk willen laten zien en ervaren dat het belangrijk is om open te staan voor de ander, moeten ze dit kunnen zien en ervaren bij anderen.

vriendschap

Bij deze waarde horen: zich geborgen voelen en elkaars zorgen delen. Ieder kind heeft behoefte aan warmte, vriendschap. Wij staan open voor de kinderen en geven hen het gevoel geven dat ze bij ons terecht kunnen. Dit heeft ook invloed op de manier waarop kinderen met elkaar omgaan.

zelfstandigheid

Bij deze waarde gaat het onder andere om de volgende zaken en gedachten:
*kinderen beseffen dat ze als individu een eigen mening mogen hebben
*ze leren zich te verwoorden
*ze leren het verschil tussen begrijpen en begrepen worden
*ze leren verantwoording te nemen voor diverse zaken

uitdaging

Bij deze waarde horen onder andere de volgende zaken en gedachten:
*stimuleren van het kind om kansen en mogelijkheden ook werkelijk te pakken
*nieuwe wegen inslaan, waardoor het kind net wat meer aangeboden kan krijgen en op deze manier beter aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van elk kind.