Bel op: 0521-854397 of stuur een e-mail

Beleid

Missie

Ons motto luidt:
Onder constructie: in 2019 werken we aan een vernieuwde visie en missie; passend bij de huidige schoolontwikkeling

Visie

We creëren op school voor leerlingen een veilige en uitnodigende omgeving om zoveel mogelijk te leren en te ontdekken. Maar leren is meer dan alleen maar lezen, rekenen en taal. Leerlingen moeten ook leren met elkaar en met anderen om te gaan. Elkaar te helpen waar nodig, zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen doen en laten, maar ook elkaar de vrijheid geven. Open staan voor en naar elkaar en om kunnen gaan met uitgestelde aandacht. Op onze school maken we geen onderscheid naar geloof, huidskleur of overtuiging (algemeen), de school draagt geen politieke of godsdienstige voorkeur uitdraagt (neutraal), en onze school wortelt in humanistische principes (bijzonder). Alle mensen zijn goed zoals ze zijn, met de nadruk op acceptatie van de verschillen.Daarnaast moeten leerlingen beslissingen kunnen nemen over hun eigen leren en daarvan ook de consequenties aanvaarden.

Gewenste opbrengst

De school streeft ernaar dat alle leerlingen bij het verlaten van de school de leerstof en vaardigheden beheersen die beschreven staan in de kerndoelen van de Wet op het Primair Onderwijs. Om voor elke leerling goede resultaten te behalen is onze schoolontwikkeling (naast andere aandachtsgebieden) gericht op opbrengstgericht werken. Dat betekent dat we effectieve instructie en verwerking in alle groepen organiseren in een doorgaande lijn. Daarvoor maken we gebruik van het directe instructie model. We willen dat leerlingen stapsgewijs leren om zelfstandig te werken. Daarom werken we in de groepen 1 en 2 met dagritmekaarten en een weektaak, in de groepen 3, 4, 5 met een dagtaak en in de groepen 6,7 en 8 met een weektaak.

Kernwaarden:

Kwaliteit:
• Op onze school werken ambitieuze professionals met verschillende talenten die onderwijs op maat bieden.
• Op onze school werken we met de modernste methodes en ICT, om kwalitatief goed onderwijs te geven.
• Op onze school kunnen kinderen hun talenten veelzijdig ontwikkelen (cognitief, creatief en sociaal).

Veiligheid:
• Onze school is een kanjerschool, schoolbreed worden de kanjerafspraken nageleefd.
• Het team biedt een veilige leeromgeving.
• Op onze school voelen kinderen, ouders en leerkrachten zich gezien en gewaardeerd, waardoor kinderen optimaal tot leren te komen.

Betrokkenheid:
• Op het PuzzelsTuk betrekken we de ouders bij de ontwikkeling van de kinderen. Hierbij maken we o.a. gebruik van verschillende communicatiemiddelen (klasbord, nieuwsbrief, website).
• Op onze school hebben we een leerlingenraad, om de betrokkenheid van de leerlingen te vergroten.
• ’t PuzzelsTuk voelt zich maatschappelijk betrokken; onderwijs vindt niet alleen in de klas plaats.

Verantwoordelijkheid:
•Op onze school zorgen we voor elkaar, helpen en ondersteunen we elkaar. We zijn kritisch op eigen handelen, we reflecteren samen en geven elkaar feedback.
•Op onze school zorgen we ervoor dat leerlingen eigenaar zijn van hun eigen leerproces.
•Op onze school zijn we gezamenlijk verantwoordelijk voor de omgang met elkaar en elkaars spullen.
•MR, OR, SAC en team zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de schoolontwikkeling.

Samenwerking:
•Op onze school worden coöperatieve werkvormen ingezet om het samenwerken te bevorderen, je ziet het samenwerken terug in alle groepen.
•Op onze school zijn er verschillende momenten in de week dat er groeps-doorbrekend gewerkt wordt.
•Op onze school werken ouders, leerlingen, leerkrachten samen om de ontwikkeling van het kind zo optimaal mogelijk te maken. Oudergesprekken worden leergesprekken met leerkracht, ouder en kind.