Bel op: 0521-854397 of stuur een e-mail

MR

De Medezeggenschapsraad

Iedereen wil het beste voor zijn of haar kind en stelt daarom hoge eisen aan een school. Het team van juffen en meesters werkt hard om daar een goede invulling aan te geven. Zeker voor een jonge school als het Puzzelstuk is het meedenken van ouders daarin belangrijk. Eén van de organen waarin dit tot uiting is de medezeggenschapsraad (MR).

De MR is een raad waarin ouders en personeel invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de school. De MR heeft volgens een reglement op sommige onderwerpen adviesrecht en op andere instemmingsrecht. In de MR wordt onder andere gesproken over de klassenindeling, de schoolgids, het schoolplan en het vakantierooster.

Als ouder kun je jezelf kandidaat stellen voor de MR op het moment dat er binnen de oudergeleding een plek vrij komt. Als er meer kandidaten dan vacatures zijn vinden verkiezingen plaats, zodat de kandidaat met de meeste stemmen plaats kan nemen in de MR.

Op ‘t Puzzelstuk bestaat de MR uit twee ouders (oudergeleding) en twee leerkrachten (personeelsgeleding). Dit schooljaar (2018-2019) zijn dit:

* Annelies Mulder (personeelsgeleding)
* Jolien Donker (vervangt Maaike Kloosterman tijdens zwangerschapsverlof) (personeelsgeleding)
* Marjon Otten (oudergeleding)
* Erwin Quax (oudergeleding)

Een aantal keren per jaar wordt er vergaderd op school. Deze vergaderingen zijn gedeeltelijk openbaar, iedere ouder die belangstelling heeft mag hierbij zijn. Als vertegenwoordigers van de stem van ouders en team horen wij uiteraard graag wat er speelt en/of wat u graag eens wilt bespreken. Maar de directeur is natuurlijk na de leerkracht het eerste aanspreekpunt voor bespreekpunten.

Heeft u behoefte om iets onder de aandacht van de MR te brengen? Spreek ons aan of stuur een mail naar: mr@catent.nl.